المپیک
DemoCup
با NordFX

امتیاز تیم

جایگاه اول - فدراسیون روسیه
20 نفر برتر قیمت 3 نفر برتر قیمت
4157000 500 4157000 500
4156707 500 4156707 300
4157466 500 4157466 200
4156722 500
4157711 500
4157575 500
4157195 500
4157180 500
4157486 500
4157312 500
4158877 500
4157556 500
4157630 500
4158016 500
4157170 500
4158377 500
4158385 500
4156987 500
4157771 500
4157429 500
جایگاه دوم - اکراین
20 نفر برتر قیمت 3 نفر برتر قیمت
4158539 250 4158539 300
4157138 250 4157138 200
4156877 250 4156877 150
4156592 250
4156927 250
4157958 250
4158165 250
4156903 250
4157939 250
4158542 250
4158528 250
4156421 250
4156459 250
4158651 250
4156397 250
4156329 250
4158025 250
4156195 250
4156898 250
4157725 250
جایگاه سوم - چین
20 نفر برتر قیمت 3 نفر برتر قیمت
4156218 125 4156218 200
4156484 125 4156484 150
4155949 125 4155949 100
4157804 125
4157621 125
4155744 125
4158174 125
4157318 125
4156105 125
4155697 125
4157144 125
4156330 125
4156127 125
4155449 125
4158503 125
4156487 125
4156483 125
4155499 125
4155690 125
4156949 125

 

نمره فرد
کشور شماره حساب جایگاه قیمت
فدراسیون روسیه 4157000 1 1000
فدراسیون روسیه 4156707 2 700
فدراسیون روسیه 4157466 3 500
فدراسیون روسیه 4156722 4 200
فدراسیون روسیه 4157711 5 100
فدراسیون روسیه 4157575 6 100
اکراین 4158539 7 100
فدراسیون روسیه 4157195 8 100
اکراین 4157138 9 100
چین 4156218 10 100
جایزه دلگرم
کشور شماره حساب قیمت
پاکستان 4158310 50
مصر 4158928 50
ویتنام 4157407 50
کوبا 4156108 50
قرقزیستان 4158634 50
نیجریه 4157435 50
بلاروس 4158088 50
اندونزی 4157487 50
هند 4155570 50
مکزیک 4158130 50

اکانت های مردود

4158337 نقض قوانین مسابقه
4158641 نقض قوانین مسابقه
4158449 نقض قوانین مسابقه
4158146 نقض قوانین مسابقه
4157874 نقض قوانین مسابقه
4158033 نقض قوانین مسابقه
4158117 نقض قوانین مسابقه
4157792 نقض قوانین مسابقه
4158786 نقض قوانین مسابقه
4155524 نقض قوانین مسابقه
4157425 نقض قوانین مسابقه
4156269 نقض قوانین مسابقه
4158615 نقض قوانین مسابقه
4156080 نقض قوانین مسابقه
4156644 نقض قوانین مسابقه
4157334 نقض قوانین مسابقه
4158287 نقض قوانین مسابقه
4158502 نقض قوانین مسابقه
4158509 نقض قوانین مسابقه
4156147 نقض قوانین مسابقه
4158701 نقض قوانین مسابقه
4158757 نقض قوانین مسابقه
4158603 نقض قوانین مسابقه
4157108 نقض قوانین مسابقه
4158562 نقض قوانین مسابقه
4157688 نقض قوانین مسابقه
4157968 نقض قوانین مسابقه
4156398 نقض قوانین مسابقه
4156460 نقض قوانین مسابقه
4156804 نقض قوانین مسابقه
4158338 نقض قوانین مسابقه
4156181 نقض قوانین مسابقه
4158811 نقض قوانین مسابقه
4158790 نقض قوانین مسابقه
4158670 نقض قوانین مسابقه
4158807 نقض قوانین مسابقه
4158893 نقض قوانین مسابقه
4158861 نقض قوانین مسابقه
4158873 نقض قوانین مسابقه
4158656 نقض قوانین مسابقه
4158861 نقض قوانین مسابقه
4158873 نقض قوانین مسابقه
4158656 نقض قوانین مسابقه
4158920 نقض قوانین مسابقه
4158728 نقض قوانین مسابقه
4158681 نقض قوانین مسابقه
4158823 نقض قوانین مسابقه
4158863 نقض قوانین مسابقه
4158914 نقض قوانین مسابقه
4158053 نقض قوانین مسابقه
4158915 نقض قوانین مسابقه
4158702 نقض قوانین مسابقه
4158724 نقض قوانین مسابقه
4158913 نقض قوانین مسابقه
4158770 نقض قوانین مسابقه
4158583 نقض قوانین مسابقه
4158785 نقض قوانین مسابقه
4158717 نقض قوانین مسابقه
4158890 نقض قوانین مسابقه
4158898 نقض قوانین مسابقه
4158614 نقض قوانین مسابقه
4158512 نقض قوانین مسابقه
4158844 نقض قوانین مسابقه
4158779 نقض قوانین مسابقه
4158899 نقض قوانین مسابقه
4158522 نقض قوانین مسابقه
4158834 نقض قوانین مسابقه
4158703 نقض قوانین مسابقه
4158748 نقض قوانین مسابقه
4158762 نقض قوانین مسابقه
4158619 نقض قوانین مسابقه
4157068 نقض قوانین مسابقه
4158574 نقض قوانین مسابقه
4157994 نقض قوانین مسابقه
4157993 نقض قوانین مسابقه
4156099 نقض قوانین مسابقه
4156234 نقض قوانین مسابقه
4155701 نقض قوانین مسابقه
4156642 نقض قوانین مسابقه
4156089 نقض قوانین مسابقه
4157681 نقض قوانین مسابقه
4157672 نقض قوانین مسابقه
4156253 نقض قوانین مسابقه
4156972 نقض قوانین مسابقه
4155441 نقض قوانین مسابقه
4158244 نقض قوانین مسابقه
4155736 نقض قوانین مسابقه
4155522 نقض قوانین مسابقه
4155439 نقض قوانین مسابقه
4156182 نقض قوانین مسابقه
4156098 نقض قوانین مسابقه
4156985 نقض قوانین مسابقه
4155420 نقض قوانین مسابقه
4155506 نقض قوانین مسابقه
4157893 نقض قوانین مسابقه
4158225 نقض قوانین مسابقه
4156611 نقض قوانین مسابقه
4157776 نقض قوانین مسابقه
4156616 نقض قوانین مسابقه
4157368 نقض قوانین مسابقه
4157078 نقض قوانین مسابقه
4156238 نقض قوانین مسابقه
4157905 نقض قوانین مسابقه
4157922 نقض قوانین مسابقه
4157657 نقض قوانین مسابقه
4158404 نقض قوانین مسابقه
4158201 نقض قوانین مسابقه
4156875 نقض قوانین مسابقه
4157970 نقض قوانین مسابقه
4156805 نقض قوانین مسابقه
4158197 نقض قوانین مسابقه
4156792 نقض قوانین مسابقه
4158299 نقض قوانین مسابقه
4157590 نقض قوانین مسابقه
4158222 نقض قوانین مسابقه
4155766 نقض قوانین مسابقه