المپیک
DemoCup
با NordFX
1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4157000
2 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4156707
3 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4157466
4 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4156722
5 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4157711
6 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4157575
7 اکراین اکراین 4158539
8 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4157195
9 اکراین اکراین 4157138
10 چین چین 4156218
11 جمهوری عربی سوریه جمهوری عربی سوریه 4158047
12 پاکستان پاکستان 4158310
13 اکراین اکراین 4156877
14 اکراین اکراین 4156592
15 اکراین اکراین 4156927
16 چین چین 4156484
17 مراکش مراکش 4158758
18 اکراین اکراین 4157958
19 اکراین اکراین 4158165
20 اکراین اکراین 4156903
21 مصر مصر 4158928
22 ویتنام ویتنام 4157880
23 اکراین اکراین 4157939
24 اکراین اکراین 4158542
25 بلاروس بلاروس 4158456
26 ویتنام ویتنام 4157407
27 ونزوئلا ونزوئلا 4158781
28 مراکش مراکش 4158043
29 چین چین 4155949
30 پاکستان پاکستان 4158443
31 چین چین 4157804
32 پاکستان پاکستان 4158305
33 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4157180
34 مصر مصر 4157977
35 کوبا کوبا 4156108
36 اسرائیل اسرائیل 4158322
37 قرقزیستان قرقزیستان 4158634
38 چین چین 4157621
39 آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی 4157386
40 مصر مصر 4157780
41 نیجریه نیجریه 4157435
42 بنگلادش بنگلادش 4155843
43 چین چین 4155744
44 چین چین 4158174
45 ازبکستان ازبکستان 4156391
46 اکراین اکراین 4158528
47 چین چین 4157318
48 پرتغال پرتغال 4156219
49 چین چین 4156105
50 چین چین 4155697
51 پاکستان پاکستان 4157484
52 بلاروس بلاروس 4156403
53 اکراین اکراین 4156421
54 اکراین اکراین 4156459
55 بلاروس بلاروس 4158088
56 پاکستان پاکستان 4157827
57 چین چین 4157144
58 مصر مصر 4157391
59 چین چین 4156330
60 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4157486